Provozní řád

Čl. I Úvodní ustanovení

 1. Zřizovatelem a provozovatelem areálu je Bc. Petr Tobolák, IČ: 88710289, se sídlem ve Zlíně, Voženilkova 5562, PSČ: 760 05 (dále jen „správce“).
 2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména ke hře laser game.
 3. Uživatelem hřiště mohou být jednotlivci nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.
 4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Dále je povinen po celou dobu dodržovat předpisy o bezpečnosti a o ochraně majetku a dbát upozornění a pokynů správce hřiště. viz čl. III.

Čl. II Provoz a správa hřiště

 1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce tel: +420 608 930 370. Smluvit pronájem je možno telefonicky na uvedeném telefonním čísle, pomoci internetových stránek http://www.lasergamezlin.cz nebo osobně v areálu.
 2. Vybíráním poplatků, se kterými správce, případně jím pověřená osoba, obeznámí uživatele před vstupem do herního prostoru, je pověřen správce hřiště či jiná jím pověřená osoba.
 3. Areál je otevřen po celý rok s výjimkou některých státních svátků. O téchto skutečnostech bude včas informováno prostřednictvím internetových stránek.
 4. Otevírací doba je stanovena:

Po – Ne 08:00 – 22:00

Hřiště je nutné předem rezervovat.

Hřiště lze na základě předchozí telefonické domluvy využít i mimo stanovenou otevírací dobu.

 1. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději den před stanoveným termínem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.
 2. Každá osoba vstupuje do arény na vlastní zodpovědnost a vlastní riziko. Vstupem do arény s tímto bodem bezvýhradně souhlasí.
 3. Do arény je umožněn vstup od 6 let věku. Vstup dětí pod 15 let je pouze s dospělým doprovodem, který nese při vstupu do hracího prostoru za hráče mladší 15 let zodpovědnost. Tato zodpovědná osoba nemusí být přímo přítomna na hřišti v době hry, musí však být vždy v prostoru sportoviště.

Čl. III Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

 1. V zájmu bezpečnosti a nerušené sportovní činnosti je povoleno do herního prostoru vstupovat pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze z míst k tomu vyhrazených.
 2. Osoby vstupující do herního prostoru jsou povinny chovat se ohleduplně a opatrně,a předcházet tak případným úrazům, nebo škodám na majetku. Dále jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a pokyny správce, případně jím pověřené osoby. V hracím prostoru se zakazuje zejména:
 • vstup v nevhodné obuvi (např. neuzavřené boty, boty na podpadtku, příp. znečištěná obuv)
 • manipulace s ostrými předměty
 • vstup mimo vyhrazenou otevírací dobu
 • přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
 • konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu, odhazování žvýkaček v prostoru arény
 • vstup podnapilým osobám

Kouření a vstup se zvířaty bez náhubku a vodítka je zakázán v celém areálu.

 1. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.
 2. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, pokyny správce, případně pokyny jím pověřené osoby, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. Tímto není dotčeno právo správce domáhat se náhrady vzniklé škody.
 3. Každý hráč vstupuje do arény na vlastní nebezpečí.

Čl. IV Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Rádi bychom Vás v případě rezervace, poptávky či zájmu nákupu dárkového poukazu požádali o nezbytně nutné informace pro dokončení Vašeho požadavku. Údaje, jakožto Vaše jméno, email a telefonní číslo zpracováváme jen za účelem zpracování rezervace či poptávky. Tzn. v případě vyplnění formuláře Vám i nám dojde email a pak na něj můžeme reagovat. Telefonní číslo žádáme pro případ, kdyby nastal problém a museli bychom Vás kontaktovat. Vaše osobní data slouží pouze pro tyto účely, nepředáváme je třetím stranám či za účelem marketingu. Vaše osobní údaje uchováváme na dobu nezbytně dlouhou, zpravidla do doby, než proběhne rezervace, případně maximálně dva roky v případě plnění zákonných povinností. Veškeré údaje ukládáme na šifrovaném disku a serveru. Správcem údajů je Petr Tobolák, IČ: 88710289 se sídlem M. Alše 411, Zlín 760 01. Každý uživatel má práva dle příslušného nařízení GDPR (právo na opravu, právo vzít souhlas zpět, právo na zapomenutí…). V případě dotazu nás kontaktujte na info@lasergamezlin.cz
 2.  Souhlas s fotografií po hře: Po každé hře má náš zákazník možnost si bezplatně udělat fotografii, kterou Vám můžeme poslat buď emailem, nebo vložíme na naši sociální síť. Zpravidla dle přání zákazníka. V případě, že nesouhlasíte, upozorněte na to obsluhu, nebudeme Vás fotografovat. Fotografie, mimo sociální sítě, ukládáme na dobu nezbytně nutnou, než je předáme na sociální síť či pošleme emailem.
 3. Veškeré emailové komunikace uchováváme maximálně po dobu 24 měsíců pro případ reklamací.

Čl. V Závěrečné ustanovení

 1. Správce případně jím pověřená osoba je povinna účastníky před vstupem do herního prostoru obeznámit s provozním řádem, pravidly hry, a zejména pravidly bezpečnosti.
 2. Vstupem do herního prostoru potvrzuje uživatel, že byl obeznámen jak s provozním řádem, tak s pravidly hry laser game a zejména pravidly bezpečnosti, a že tyto bez výhrad akceptuje.

Ve Zlíně, dne: 24. 5. 2018,  Petr Tobolák. správce a provozovatel areálu

Facebook