Provozní řád

Čl. I Úvodní ustanovení

 1. Zřizovatelem a provozovatelem areálu je Bc. Petr Tobolák, IČ: 88710289, se sídlem ve Zlíně, M. Alše 411, PSČ: 760 01 (dále jen „správce“).
 2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména ke hře laser game.
 3. Uživatelem hřiště mohou být jednotlivci nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.
 4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Dále je povinen po celou dobu dodržovat předpisy o bezpečnosti a o ochraně majetku a dbát upozornění a pokynů správce hřiště. viz čl. III.

Čl. II Provoz a správa hřiště

 1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce tel: +420 608 930 370. Smluvit pronájem je možno telefonicky na uvedeném telefonním čísle, pomoci internetových stránek http://www.lasergamezlin.cz nebo osobně v areálu.
 2. Vybíráním poplatků, se kterými správce, případně jím pověřená osoba, obeznámí uživatele před vstupem do herního prostoru, je pověřen správce hřiště či jiná jím pověřená osoba.
 3. Areál je otevřen po celý rok s výjimkou některých státních svátků. O téchto skutečnostech bude včas informováno prostřednictvím internetových stránek.
 4. Otevírací doba je stanovena:

Po – Ne 08:00 – 22:00

Hřiště je nutné předem rezervovat.

Hřiště lze na základě předchozí telefonické domluvy využít i mimo stanovenou otevírací dobu.

 1. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději den před stanoveným termínem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.
 2. Každá osoba vstupuje do arény na vlastní zodpovědnost a vlastní riziko. Vstupem do arény s tímto bodem bezvýhradně souhlasí.
 3. Do arény je umožněn vstup od 6 let věku. Vstup dětí pod 15 let je pouze s dospělým doprovodem, který nese při vstupu do hracího prostoru za hráče mladší 15 let zodpovědnost. Tato zodpovědná osoba nemusí být přímo přítomna na hřišti v době hry, musí však být vždy v prostoru sportoviště.

Čl. III Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

 1. V zájmu bezpečnosti a nerušené sportovní činnosti je povoleno do herního prostoru vstupovat pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze z míst k tomu vyhrazených.
 2. Osoby vstupující do herního prostoru jsou povinny chovat se ohleduplně a opatrně,a předcházet tak případným úrazům, nebo škodám na majetku. Dále jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a pokyny správce, případně jím pověřené osoby. V hracím prostoru se zakazuje zejména:
 • vstup v nevhodné obuvi (např. neuzavřené boty, boty na podpadtku, příp. znečištěná obuv)
 • manipulace s ostrými předměty
 • vstup mimo vyhrazenou otevírací dobu
 • přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
 • konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu, odhazování žvýkaček v prostoru arény
 • vstup podnapilým osobám

Kouření a vstup se zvířaty bez náhubku a vodítka je zakázán v celém areálu.

 1. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.
 2. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, pokyny správce, případně pokyny jím pověřené osoby, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. Tímto není dotčeno právo správce domáhat se náhrady vzniklé škody.
 3. Každý hráč vstupuje do arény na vlastní nebezpečí.

Čl. IV Souhlas s prvním emailem

 1. Potvrzením rezervace souhlasím se zasláním prvního informačního emailu.
 2. Tento mail obsahuje možnost odhlásit se natrvalo z databáze mailů, na které je jednou za čas posílán informační email.

Čl. V Závěrečné ustanovení

 1. Správce případně jím pověřená osoba je povinna účastníky před vstupem do herního prostoru obeznámit s provozním řádem, pravidly hry, a zejména pravidly bezpečnosti.
 2. Vstupem do herního prostoru potvrzuje uživatel, že byl obeznámen jak s provozním řádem, tak s pravidly hry laser game a zejména pravidly bezpečnosti, a že tyto bez výhrad akceptuje.

Ve Zlíně, dne: 19. 5. 2017,  Petr Tobolák. správce a provozovatel areálu

Facebook